هویت اجتماعی

هویت اجتماعی پاسخ سوال از متن صفحه 42

جواب سوال از متن صفحه 42 هویت اجتماعی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 42 هویت دوازدهم هویت اجتماعی سوال از متن: 1-فرایند جامعه پذیری همواره با موفقیت همراه نیست و ممکن است برخی افراد به طور کامل جامعه پذیر نشوند. درآن صورت جامعه برای استمرار و تدادم خود چه می کند؟ پاسخ: با …

مشاهده بیشتر »
هویت اجتماعی

هویت اجتماعی پاسخ سوال متن صفحه 41

جواب سوال متن صفحه 41 هویت اجتمایی پاسخ سوال صفحه 41 هویت اجتماعی دوازدهم هویت اجتماعی سوال از متن: به نظر شما، انسان ها چگونه به جایگاه خود پی می برندو هویت اجتماعی افراد چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ: از طریق حضور در اجتماع و در ارتباط با دیگران به …

مشاهده بیشتر »
تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم پرسش های نمونه صفحه 43

جواب پرسش های صفحه 43 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم پرسش های نمونه: 1-چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ پاسخ: الف)از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سوی ایران ب)غلبه استعمار بر مملکت پ)استبداد  دستگاه حاکم ت)مخالقت های مردم و علما یا …

مشاهده بیشتر »
تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم پاسخ فکر کنید صفحه 42

جواب فکر کنید صفحه 42 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 42 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فکرکنید و پاسخ دهید: چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟ پاسخ: زیرا این روزنامه ها به دلیل چاپ مطالب انتقادی درباره وضع ایران و شیوه حکومت کردن قاجارها، …

مشاهده بیشتر »
تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم پاسخ فکر کنید صفحه 40

جواب فکر کنید صفحه 40 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 40 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فکر کنید: موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته است؟ پاسخ: 1-موقعیت حساس ایران بین سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا 2-رقابت اروپایی ها در ایران برای نفوذ و …

مشاهده بیشتر »
دینی دوازدهم

دینی دوازدهم پاسخ تفکر در حدیث صفحه 45

جواب تفکر در حدیث صفحه 45 دینی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 45 دینی دوازدهم دینی دوازدهم تفکر در حدیث: امیرالمومنین علی (ع) می فرماید: فاعل الخیر، خیر منه؛ و فاعل الشر، شر منه. در این سخن حکیمانه  تفکر کنید و رابطه آن را با اخلاص در اندیشه و قلب توضیح …

مشاهده بیشتر »
دینی دوازدهم

دینی دوازدهم پاسخ تدبر در قرآن صفحه 43

جواب تدبر در قرآن صفحه 43 دینی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 دینی دوازدهم دینی دوازدهم تدبر در قرآن: خدایی بی نیاز که جز کمال و سعادت بندگانش را نمی خواهد، در کلامی به پیامبر می فرماید: قل انما اعظم بواحده ان تقوموا الله مثنی و فرادی (به بندگانم) بگو …

مشاهده بیشتر »
زیست دوازدهم

زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 44

جواب فعالیت 2 صفحه 44 زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 44 زیست دوازدهم     زیست دوازدهم فعالیت 2: مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند. چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کند؟ پاسخ: ژنوتیپ ها:مرد سالم XHy   زن بیمار XhXh …

مشاهده بیشتر »
زیست دوازدهم

زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 1 صفحه 44

جواب فعالیت 1 صفحه 44 زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 1 صحفه 44 زیست دوازدهم زیست دوازدهم فعالیت 1: پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. چه ژن نمود و رخ نمود هایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ پاسخ: ژن نمودها: IA +IB رخ نمود ها: …

مشاهده بیشتر »
دین و زندگی یازدهم

دینی یازدهم پاسخ تدبر در قرآن صفحه 43

جواب تدبر در قرآن صفحه 43 دینی یازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 دین و زندگی یازدهم دینی یازدهم؛ تدبر در قرآن: خدای بی نیاز که جز کمال و سعادت بندگانش را نمی خواهد، در کلامی به پیامبر می فرماید: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی… (به …

مشاهده بیشتر »