نگارش دهم

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64

جواب گارگاه نوشتن صفحه 64 نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64 انشا دهم نگارش دهم کارگاه نوشتن: گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید: سپس سوال ها را سازماندهی کنید. «موزه آذربایجان، یکی از مهم ترین موزه های ایران است…» پرسشها و سازماندهی آنها: ۱- …

مشاهده بیشتر »
نگارش دهم

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 47

جواب گارگاه نوشتن صفحه 47 نگارش دهم پاسخ تمرین صفحه 47 انشا دهم نگارش دهم گارگاه نوشتن: الف) متن و پرسشهای زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آن هایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید. سپس آنها را متناسب پا متن، گزینش و سازماندهی کنید. …

مشاهده بیشتر »
فارسی دهم

فارسی دهم پاسخ قلمرو زبانی صفحه 40

جواب قلمرو زبانی صفحه 40 فارسی دهم پاسخ تمرین صفحه 40 فارسی دهم فارسی دهم قلمروزبانی: ۱- در شعری که خواندید. پنج واه میقم املایی بیابید و بنویسید. پاسخ: محنت اجل، طالع، تأثیر، طبع ۲- تفاوت معنایی فعل «کُشت» را در ابیات زیر توضیح دهید. گفتم که نوش لعلت ما …

مشاهده بیشتر »
فارسی دهم

فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

معنی درس 5 صفحه 39 فارسی دهم آرایه های درس 5 فارسی دهم فارسی دهم معنی درس: قالب شعر: قصیده 1-هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد        هم رونق زمان شما نیز بگذرد رونق: فروغ روشنایی آرایه: گذر مرگ: کنایه از نابودی و زوال / تشخیص: گذر …

مشاهده بیشتر »
شیمی دهم

شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50

پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم شیمی دهم باهم بیندیشیم: با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. آ) نمونه ای از هوای مایع با دمای ..۲- درجه سانتی گراد تهیه کرده ايم. اگراین نمونه را تقطیر کنیم. …

مشاهده بیشتر »
شیمی دهم

شیمی دهم پاسخ پیوند با ریاضی صفحه 48

جواب پیوند با ریاضی صفحه 48 شیمی دهم پاسخ تمرین صفحه 48 شیمی دهم شیمی دهم پیوند با ریاضی تغییرات آب و هوای زمین در لایةُ تروپوسفر رخ می دهد. در این لایه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر؛ دما در حدود۴درجه سانتی گراد افت می کند و در …

مشاهده بیشتر »
علوم آزمایشگاه 1

علوم آزمایشگاه دهم پاسخ پرسش صفحه 59

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 59 علوم آزمایشگاه دهم پاسخ پرسش و فعالیت تکمیلی صفحه 59 علوم آزمایشگاه دهم علوم آزمایشگاه دهم پرسش و فعالیت تکمیلی: در منزل با استفاده از روش بالا و با جایگزین کردن شکر به جای زاج سفید، بلور نبات بسازید. پاسخ: برای این کار ابتدا محلول …

مشاهده بیشتر »
علوم آزمایشگاه 1

آزمایشگاه علوم دهم پاسخ پرسش متن صفحه 57

جواب پرسش از متن صفحه 57 آزمایشگاه علوم دهم پاسخ تمرین صفحه 57 علوم آزمایشگاه دهم آزمایشگاه علوم پرسش از متن: اگر یک زمین فوتبال به ابعاد حدود 100×80 متر در محله شما باشد.این زمین روی نقشه با مقیاس با نقشه بالا (صفحه 57 کتاب درسی) چند میلی متر مربع …

مشاهده بیشتر »
علوم و فنون یازدهم

علوم و فنون یازدهم پاسخ خودآزمایی صفحه 40

جواب خودآزمایی صفحه 40 علوم و فنون یازدهم پاسخ خودآزمایی صفحه 40 علوم و فنون ادبی 2 علوم و فنون یازدهم خودآزمایی: 1-شعر زیر را بخوانید و به پرسش ها دهید: آن یکی آمد در یاری بزد                     گفت یارش:(کیستی ای معتمد؟) …

مشاهده بیشتر »
تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 46

جواب فعالیت 2 صفحه 46 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 46 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فعالیت 2 : پس از مطالعه درس، همفکری کنید و بگویید، شیوه به خلافت رسیدن خلفای نخستین چه تفاوت و شباهتی با هم داشت؟ پاسخ : خلیفه اول در سقیفه بر مبنای اجماع بزرگان قبایل …

مشاهده بیشتر »