صفحه اصلی / دهم / انسانی

انسانی

دهم انسانی

پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 77 نگارش دهم

نگارش دهم

جواب کارگاه نوشتن صفحه 77 نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 77 نگارش دهم   نگارش دهم کارگاه نوشتن: 1-نوشته های زیر را بخوانید و مشخص کنید کدام یک از آنها نوشته ذهنی و کدام یک نوشته عینی است؟ سپس معین کنید کدام متن با روش(جانشین سازی)نوشته شده است؟ متن …

مشاهده بیشتر »

دینی دهم پاسخ اندیشه و تحقیق صفحه 47

دینی دهم

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 47 دینی دهم پاسخ تمرین صفحه 47 دینی دهم دینی دهم اندیشه و تحقیق: ۱- چرا برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند. در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ پاسخ: این …

مشاهده بیشتر »

دینی دهم پاسخ فعالیت صفحه 45

دینی دهم

جواب فعالیت صفحه 45 دینی دهم پاسخ تمرین صفحه 45 دینی دهم دینی دهم فعالیت: 1- آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند. شیوه درستی را انتخاب کرده اند؟ چرا؟ پاسخ: خیر، با بررسی اين سوال آنان بیشتر متوجه می شوند که نباید …

مشاهده بیشتر »

عربی دهم جواب پاسخ دهید صفحه 38

عربی دهم

جواب پاسخ دهید صفحه 38 عربی دهم پاسخ تمرین صفحه 38 عربی دهم  عربی دهم پاسخ دهید: درست و نادرست را با توجّه به متن درس مشخّص کن: 1-یجوز الاصرار علی نقاط الخلاف و العدوان، للدفاع عن الحقیقه (نادرست) پافشاری بر نقاط اختلاف و دشمنی برای دفاع از حقیقت جایز …

مشاهده بیشتر »

عربی دهم معنی درس چهار صفحه 36

عربی دهم

ترجمه درس چهار  صفحه 36 عربی دهم معنی درس 4 صفحه 36 عربی دهم عربی دهم ترجمه درس: همانا رسالت دین اسلام در گذر زمان ها براساس منطق و دوري از بدی کردن استوار بوده است. پس همانا خداوند متعال می فرماید: «خوبی با بدی برابر نیست. بدی را با …

مشاهده بیشتر »

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64

نگارش دهم

جواب گارگاه نوشتن صفحه 64 نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64 انشا دهم نگارش دهم کارگاه نوشتن: گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید: سپس سوال ها را سازماندهی کنید. «موزه آذربایجان، یکی از مهم ترین موزه های ایران است…» پرسشها و سازماندهی آنها: ۱- …

مشاهده بیشتر »

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 47

نگارش دهم

جواب گارگاه نوشتن صفحه 47 نگارش دهم پاسخ تمرین صفحه 47 انشا دهم نگارش دهم گارگاه نوشتن: الف) متن و پرسشهای زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آن هایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید. سپس آنها را متناسب پا متن، گزینش و سازماندهی کنید. …

مشاهده بیشتر »

فارسی دهم پاسخ قلمرو زبانی صفحه 40

فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 40 فارسی دهم پاسخ تمرین صفحه 40 فارسی دهم فارسی دهم قلمروزبانی: ۱- در شعری که خواندید. پنج واه میقم املایی بیابید و بنویسید. پاسخ: محنت اجل، طالع، تأثیر، طبع ۲- تفاوت معنایی فعل «کُشت» را در ابیات زیر توضیح دهید. گفتم که نوش لعلت ما …

مشاهده بیشتر »

فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

فارسی دهم

معنی درس 5 صفحه 39 فارسی دهم آرایه های درس 5 فارسی دهم فارسی دهم معنی درس: قالب شعر: قصیده 1-هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد        هم رونق زمان شما نیز بگذرد رونق: فروغ روشنایی آرایه: گذر مرگ: کنایه از نابودی و زوال / تشخیص: گذر …

مشاهده بیشتر »

اقتصاد دهم پاسخ فعالیت 3-4 صفحه 44

اقتصاد دهم

جواب فعالیت 3-4 صفحه 44 اقتصاد دهم پاسخ تمرین صفحه 44 اقتصاد دهم اقتصاد دهم فعالیت 3-4: در کشوری، کالا های زیر در مدت یک سال تولید شده است. با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص و خالص داخلی این کشور را محاسبه کنید: موادغذایی 40 تن از قرار …

مشاهده بیشتر »